Zoznam literatúry

Na web stránke sa užívateľ často stretol s odkazmi na literatúru. V prípade záujmu čitateľa uvádzame nasledovné zoznamy:

 1. V prvom zozname je všetka použitá literatúra
 2. V druhej časti je literatúra, ktorú odporúčam záujemcom o samo štúdium

 

A: Použitá literatúra:

 1. Acton, C., Miller, R. 2009. SPSS for social scientists. New York, Palgrave Macmillan, ISBN 978-0-230-20993-0
 2. Anýžová, P. (2014). Srovnatelnost Schwartzovy hodnotové škály v mezinárodních datech. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, (04), 547-580.
 3. Betsch, C. (2004). „Präferenz für Intuition und Deliberation (PID): Inventar zur Erfassung von affekt- und kognitionsbasiertem Entscheiden“. Zeitschrift fur differentielle und diagnostische psychologie, Volume 25, No. 4, 179–197.
 4. Brož, M., Bezvoda, V. Microsoft Excel Vzorce, funkce, výpočty. Computer Press, Brno. ISBN 80-251-1088-5
 5. Budíková, M., Králová, M., Maroš, B. Prúvodce základními statistickými medotami. Grada publishing, a.s., Praha, ISBN 978-80-247-3243-5
 6. Černík, V., & Viceník, J. (2011). Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava: Iris.
 7. Chajdiak, J. (2005). Štatistické úlohy a ich riešenie v Exceli. Statis.
 8. Chajdiak, J. (2009). Štatistika v exceli 2007. Bratislava, Statis, 151-156.
 9. Chajdiak, J. (2013). Analýza dotazníkových údajov, Statis.
 10. Disman, M. 2002 . Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum. ISBN 80 – 246 -0139-7
 11. Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. Sage.
 12. Field, A., & hole, G. J. (2002). How to design and report experiments. Sage.
 13. Halama, P. (2005). Princípy psychologickej diagnostiky. Typy Universitatis Tyrnaviensis.
 14. Hanák (2014) Are deliberative people more consistent in decision making? In Advances in cross-cultural decision making / recenzenti: Abbe, A., Appleget, J. – [s.l.] : AHFE Conference, 2014. – ISBN 978-1-4951-2095-4. – pp. 43-52, [1,1 AH].
 15. Hanák, R. (2014) Rozhodovanie expertov v personálnom manažmente. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, ISBN 978-80-225-3920-3
 16. Hanák, R. (2014) Rozhodovanie expertov v personálnom manažmente. Bratislava : EKONÓM, ISBN 978-80-225-3920-3
 17. Hanák, R., Sirota, M., & Juanchich, M. (2013). Experts use compensatory strategies more often than novices in hiring decisions. Studia Psychologica, 55(4), 251.
 18. Hendl, J. (2009) Přehled statistických metod. Praha, Portál. ISBN 978-80-7367-482-3
 19. Hendl, J. (2014) Statistika v aplikacích. Portál, Praha. ISBN 978-80-262-0700-9
 20. Hendl, J. (2016) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál. Praha, ISBN 978-80-262-0982-9
 21. Hindls, R., Hronová, S., Seger, J., & Fischer, J. (2007). Statistika pro ekonomy. Professional publishing.
 22. Juszczyk, S. (2003). Metodológia empirických výskumov v spoločenských vedách. Iris.
 23. Kokles, M. – romanová, A. 2007. Informačný systém podniku. Bratislava: Ekonóm, 2007. 183 s. ISBN 978-80-225-2286-1.
 24. Mareš, P., Rabušic, L., & Soukup, P. (2015). Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. Masarykova univerzita.
 25. Martin, P., & Bateson, P. P. G. (2009). Úvod do teorie a metodologie měření chování. Portál.
 26. Meloun, M., & Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy včetně CD. Academia.
 27. Meloun, M., & Militký, J. (2002). Kompendium statistického zpracování dat: metody a řešené úlohy včetně CD. Academia.
 28. Meloun, M., Militký, J., & Hill, M. (2012). Statistická analýza vícerozměrných dat v příkladech. Academia.
 29. Mikusková, E. B., Hanák, R., & Cavojová, V. (2015). Appropriateness of Two Inventories Measuring Intuition (the Pid and the Rei) for Slovak Population. Studia Psychologica, 57(1), 63.
 30. Neubauer, J., Sedlačík, M., & Kříž, O. (2012). Základy statistiky: Aplikace v technických a ekonomických oborech. Grada.
 31. Ochrana, F. (2013). Metodologie sociálních věd. Karolinum Press.
 32. Ondrejkovič, P., & Majerčíková, J. (2012). Vysvetlenie, porozumenie a interpretácia v spoločenskovednom výskume.
 33. Pacáková, V. a kol. (2003): Štatistika pre ekonómov. Bratislava: Iura Edition. ISBN 80-89047-74-2
 34. Pacáková, V. a kol. (2009): Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: Iura Edition. ISBN 987-80-8078-284-9
 35. Pacáková, V. a kol. (2015): Štatistická indukcia pre ekonómov a manažérov. Wolters Kluwer.    ISBN: 9788081680816
 36. Pelikán, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998. 270 s. ISBN 80-7184-569-8.
 37. Ptáček, R, Raboch J. (2010) Určení rozsahu souboru a power analýza v psychiatrickém výzkumu. Česká a Slovenská Psychiatrie 106 (1) 33- 41
 38. Punch, K. (2008). Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-468-7.
 39. Řehák, J., Brom, O. (2015) SPSS – Praktická analýza dat. Computer Press, Brno, ISBN 978-80-251-4609-5
 40. Rimančík, M. (2007) Štatistika pre prax. ISBN 978-80-969813-1-1
 41. Ritomský, A. (1994) SPSS pre Windows. C.T.S Bratislava, ISBN 80-967050-1-6
 42. Ritomský, A. (1999). Deskripcia dát pomocou SPSS: sondy do súčasnej rodiny a domácnosti. Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny.
 43. Sawilowsky, S (2009). „New effect size rules of thumb.“. Journal of Modern Applied Statistical Methods. 8 (2): 467–474
 44. Sollár, T., & Ritomský, A. (2002). Aplikácie štatistiky v sociálnom výskume. Univerzita Konštantína Filozofa.
 45. Šoltés, Erik, (2015): Štatistické metódy pre ekonómov. Bratislava: Wolters Kluwer. ISBN: 9788081682346
 46. Soukup, P. (2013). Věcná významnost výsledků a její možnosti měření. Data a výzkum – SDA Info, Vol. 7, No. 2: 125-148.
 47. Terek, M. (2007). Analýza rozhodovania. Iura Edition.
 48. Terek, M. (2013). Interpretácia štatistiky a dát. ISBN 978-80-8143-100-5
 49. Terek, M. (2013). Interpretácia štatistiky a dát. Podporný učebný materiál. Equilibria. ISBN 978-80-8143-101-2
 50. Terek, M., Horníková, A., Labudová, V. (2010): Hĺbková analýza údajov, Wolters Kluwer (Iura Edition), ISBN: 9788080783365
 51. Walker, I. A. N. Výzkumné metody a statistika. Praha: Grada, 2013 (pp. 37-40). ISBN 978-80-247-3920-5.

 

B: Opis vybraných konkrétnych kníh:

Z hore uvedených kníh sú niektoré napísané pre pokročilého čitateľa, iné sú skôr teoreticky orientované, ďalšie obsahujú len také úvodné uvedenie do problematiky a preto som spracoval nasledovný zoznam, ktorý môže niektorým užívateľom uľahčiť hľadanie. Tento zoznam je čisto subjektívny a som presvedčený to tom, že iní užívatelia by si vytvorili vlastné  zoznamy s inými knihami. Do zoznamu som sa snažil začleniť všetky štatistické knihy, ktoré som našiel v internetovom obchode Martinus.sk dostupné v roku 2016. Určite som však niektoré nenašiel alebo som sa k nim nedostal, nech mi autori kníh prepáčia, ak som sa k ich knihe nedostal a nepoznám ju.

 

Ak viete čítať po anglicky a ste úplný začiatočník a máte záujem pochopiť podstatu jednotlivých štatistických testov a súčasne sa chcete v softvéri SPSS naučiť ako test realizovať i interpretovať výsledky, potom odporúčam knihy od Andyho Fielda. Ak si máte prečítať jedinú štatistickú knihu, z ktorej sa chcete všetko naučiť, tak si subjektívne myslím že by to mohla byť táto:  Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 

Ak chcete realizovať štatistické testy pomocou programu MS Excel, tak odporúčam knihy od Jozefa Chajdiaka ako aj od Broža  a  Bezvodu. V tomto prípade treba počítať s obmedzením programu MS Excel, ktorý ponúka len určitý počet štatistických metód a testov oproti rozsiahlym a špecializovaným štatistickým softvérom.

Ľahko čitateľná, kvalitná a súčasne s praktickými príkladmi riešenia úloh v SPSS je kniha od kolektívu Mareša,  Rabušica a Soukupa: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS.

Na hlbšie pochopenie metód, teórie a matematického základu odporúčam knihy od Hendla, Tereka a Pacákovej, Melouna & Militkého. Tieto obsahujú aj konkrétne vzorce, matematické vzťahy, definície a exaktný matematický aparát.

Ostatné knihy uvedené v zozname literatúry sú zvyčajne špecializované na konkrétnu oblasť, čo je zvyčajne priamo uvedené aj v názve knihy.