Čo je obsahom webstránky

Webstránka statistikapspp.sk je vzdelávacia webstránka, ktorá má pomôcť laickému užívateľovi zvládnuť návrh výskumu, štatistickú analýzu dát, ich interpretáciu a reportovanie výsledkov. Je postavená na bezplatnom opensource štatistickom softvéri PSPP a je určená študentom všetkých stupňov vysokoškolského štúdia ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú naučiť analyzovať vlastné dáta na základnej, či na pokročilejšej úrovni.

Filozofiou stránky je hlavne naučiť laického používateľa štatisticky analyzovať dáta. To vyžaduje aby užívateľ vedel dáta vkladať do softvéru, poznal štatistické metódy analýzy, vedel vybrať tú správnu a potom ju spustiť. A súčasne aby rozumel výsledkom analýzy, dokázal ich interpretovať a správnym spôsobom reportovať v texte. Preto sú príklady pomerne rozsiahle a podrobné.

Zároveň je cieľom tieto analýzy podať čo najjednoduchším spôsobom, a preto stránka prakticky neobsahuje, žiadne matematické vzorce a rovnice.  V slovenskom a českom prostredí užívateľ nájde desiatky veľmi kvalitných matematicko-štatistických publikácií s podrobným matematickým aparátom. My sme zvolili úplne opačný prístup, keď chceme laika naučiť analyzovať  a interpretovať dáta na dostatočne odbornej úrovni bez toho, aby hlboko poznal matematiku za tým. Stránka je prakticky stále v procese tvorby. Priebežne sem pridávame nové štatistické metódy a zlepšujeme staré verzie.